Interpelare parlamentara: EXIMBANK S.A. – activitate în numele și contul statului

23 februarie 2015   |  18 comentarii

Astazi am depus in Parlamentul Romaniei aceasta interpelare adresata Ministerului de Finante Publice:

Stimate domnule Ministru,

După cum cunoaștem:

Banca de Export Import a României EXIMBANK SA este o bancă cu capital de stat, având ca acționar majoritar statul român reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice (95,37 %).

În baza prevederilor specifice din legea sa de funcționare, Legea nr.96/2000, republicată, Banca de Export Import a României Eximbank SA (în continuare EXIMBANK SA) este o instituție specializată care administrează fonduri ale statului, constituite la dispoziția sa, în vederea respectării angajamentelor de finanțare, garantare și asigurare asumate în numele și contul statului.

Misiunea sa, în numele și contul statului, este de a desfășura  “activități specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în concordanță cu politica Guvernului României”. (art1 (3) din Legea nr 96/2000).

Întreaga activitate desfășurată de bancă în numele și contul statului este examinată și aprobată de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (în continuare CIFGA), organism decizional  interministerial format din reprezentanți ai autorităților publice centrale. Organizarea, funcționarea, atribuțiile și competențele CIFGA sunt stabilite prin HG nr. 534/2007, cu respectarea dispozițiilor Legii 96/2000.

Pregătirea lucrărilor și analiza proiectelor care se supun aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se realizează de către direcțiile de specialitate din cadrul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., potrivit competențelor acestora (Art.11, HG nr 534/2007).

În contextul celor prezentate, reiterând rolul deosebit de important al EXIMBANK SA de a susține mediul de afaceri românesc prin instrumentele specifice asumate în numele și contul statului, am încercat să ne informăm, accesând site-ul băncii, de activitatea desfășurată din fondurile primite de la bugetul de stat, considerând că fiind informații de interes public, supuse principiului transparenței, în conformitate cu Legea nr.544/2001, ale cărei prevederi le considerăm obligatorii în desfășurarea activității  acestei instituții. Atât Constituția României, cât și Legea nr.544/2001 statuează că documentele care privesc banii proveniți din bugetul public reprezintă documente de interes public.

Navigând pe site-ul Eximbank SA, cu regret am constatat  o totală lipsă de transparență în desfășurarea activității în numele și contul statului, nefiind disponibile nici un fel de informații legate de activitatea în sectorul amintit, o asemenea opacizare crescând riscul interpretărilor. Lipsa de transparență, respectiv lipsa de informare publică referitoare la justificarea folosirii fondurilor alocate din bugetul statului practicată de EXIMBANK SA o considerăm ca o încălcare  flagrantă şi în acelaşi timp voită, a prevederilor legale.

Atragem atenţia, totodată şi asupra deciziei definitive din anul 2009 a Curţii de Apel Bucureşti, care a stabilit necesitatea EXIMBANK SA de a se subordona, în mod obligatoriu, prevederilor Legii nr.544/2001, motivarea fiind că „EXIMBANK SA desfăşoară activitate în numele şi în contul statului, ceea ce înseamnă că este o persoană juridică autorizată să presteze un serviciu public, deci asimilată autorităţii publice potrivit Legii nr.544/2001,  astfel încât trebuie să comunice informaţiile de interes public”.

Astfel, domnule Ministru, în calitatea pe care o deţineţi, de conducător al Ministerului Finanţelor Publice – acţionarul majoritar al EXIMBANK SA – şi considerând o responsabilitate a noastră, a tuturor românilor cei care participăm prin  plata taxelor şi impozitelor la constituirea fondurilor bugetului de stat, de a ne informa asupra cheltuirii banului public, ne adresăm dumneavoastră având rugămintea de a ne înştiinţa, punctual şi detaliat, asupra următoarelor:

1) valoarea fondurilor anuale alocate de la bugetul de stat băncii Eximbank SA pentru susţinerea mediului de afaceri, prin produsele specifice asumate în numele şi contul statului, din 2013 până în prezent;

2) detalierea tuturor proiectelor cu derogare de la norme, supuse spre aprobare CIFGA, din 2013 până în prezent;

3) detalierea tuturor criteriilor prin care s-a stabilit, de către direcţiile de specialitate ale EXIMBANK SA, prezentarea proiectelor cu derogare de la norme spre aprobare CIFGA;

4) există în reglementările interne ale băncii  EXIMBANK SA o precizare în acest sens? vă rugăm să detaliaţi conţinutul textului respectiv şi denumirea normei în care se regăseşte;

5) detalierea tuturor proiectelor aprobate de CIFGA în perioada 01.01.2013 -15.02.2015 în mod distinct, astfel:

a) proiecte aprobate cu respectarea  tuturor reglementărilor specifice    b) proiecte cu derogare de la norme înaintate spre aprobare CIFGA şi aprobate de organismul   interministerial.

Prin detalierea proiectelor înţelegem:  numele societăţii, instrumentul în numele şi contul statului prin care a fost susţinut proiectul, obiectul proiectului, valoarea acestuia şi în ce a constat derogarea de la norme           ( derogare aprobată vs. reglementări în vigoare).

Totodată, avem rugămintea, domnule Ministru, de a ne informa asupra măsurilor pe care le veţi dispune pentru transparentizarea activităţii EXIMBANK SA, activitate derulată în numele şi contul statului, astfel încât „ dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit” – Constituţia României, articolul 31.

Solicităm răspuns scris.