Fapte, nu vorbe: Proiectul de lege privind înființarea Consiliului Național pentru Competitivitate

17 septembrie 2015

 Astăzi, am depus un nou proiect de lege asumat de către grupul parlamentar al PNL și co-semnat de 94 de colegi parlamentari, inclusiv de către co-președinții PNL, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, dar și de către alți colegi parlamentari din celelalte partide politice. 

În România nu există nicio instituție publică aptă să răspundă la provocările competitivității românești pe piața globală. Considerăm absolut necesară înființarea unui Consiliu Naţional pentru Competitivitate (CONACO) în vederea analizării politicilor generale cu impact asupra competitivităţii economiei naţionale. Acest Consiliu reprezintă o inovaţie instituţională necesară pentru dezvoltarea inteligentă a României într-o competiţie globală feroce. Statele lumii care performează au construit astfel de instituţii dedicate creşterii competitivităţii pentru dezvoltare prin crearea de noi locuri de muncă din ce în ce mai bine plătite. Uniunea Europeană recomandă în mai multe documente cheie înființarea unor astfel de instrumente.

În Raportul celor cinci președinți se arată necesitatea înfiinţării unor autorităţi naţionale pentru competitivitate: „Pe baza unui model comun, fiecare stat membru ar trebui să decidă organizarea exactă a autorității sale în materie de competitivitate, însă acestea ar trebui să aibă legitimitate democratică și să funcționeze în mod independent.”

În articolul 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se stipulează necesitatea creării unor „condiții optime pentru competitivitate prin acelerarea adaptării industriei la schimbările structurale, încurajarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea unui mediu propice cooperării dintre întreprinderi și favorizarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică”.

SITUAŢIA ACTUALĂ

Nivelul de trai din România este direct corelat cu gradul de competitivitate. România este printre statele codașe în Uniunea Europeană în ceea ce privește competitivitatea.  A obţinut un rezultat slab de doar 3,64 puncte din maximul de 7 puncte, cu aproape un punct sub media UE, de 4,56 puncte, conform clasamentului publicat de Forumul Economic Mondial, în 2014, care a analizat măsura în care țările din UE îndeplinesc țintele asumate prin Strategia 2020 asumată de Comisia Europeană. Indicatorii luaţi în calcul au fost grupaţi în trei categorii – creşterea inteligentă, creşterea inclusivă, creşterea sustenabilă, iar ţara noastră este codaşă în multe cazuri.

La nivel global, România se poziționează pe locul 59 din 144 de state clasificate conform clasamentului indicelui GCI (Global Competitiveness Index) 2014-2015. România ocupă locul 85 în lume în ceea ce privește instituțiile și se situează pe locul 90 din punct de vedere al eficienței, conform aceleași surse.

PRICIPALELE OBIECTIVE ALE PREZENTEI LEGI

Acest proiect de lege are în vedere crearea unui mecanism viabil și eficient în vederea monitorizării, corelării politicilor publice și creșterii gradului de competitivitate al României. Totodată, vizează clarificarea scopului Consiliului și reglementarea statutului juridic al acestuia, resursele de finațare ale acestuia.

Proiectul de lege cuprinde dispoziții referitoare la: definirea termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul acestuia, legitimarea procesuală, resursele financiare și modalitatea de utilizare a acestora, conducerea și administrarea Consiliului.

CONACO este constituit ca persoană juridică de drept public. Conducerea executivă va fi asigurată de 9 membri cu experienţă în domeniul politicilor microeconomice şi macroeconomice, precum şi sociale, după cum urmează: 1 președinte, 2 vicepreședinți și 6 consilieri de competitivitate care vor fi numiţi prin hotărârea Parlamentului României. Trei membri vor fi nominalizați de către Academia Română, trei de către asociațiile oamenilor de afaceri, iar alți trei din mediul universitar şi de cercetare ştiinţifică, prin candidaturi independente.

Toate cele enumerate conferă o transparență totală activității Consiliului și mai ales o legitimare a acestuia.

Scopul principal al Consiliului Național pentru Competitivitate este de a sprijini calitatea politicilor economice şi sociale din România în scopul consolidării competitivităţii naţionale. Consiliul îndeplinește concret următoare funcții:

 • analizează politicile generale cu impact asupra competitivităţii economiei naţionale, elaborate de către Parlament, Guvern sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi formulează, după caz, opinii, recomandări şi avize pe marginea acestora;
 • formulează propuneri de îmbunătățire a legislaţiei economice şi sociale şi din domenii care urmăresc creșterea competitivității naționale, inclusiv din domeniul învăţământului şi cercetării;
 • monitorizează eficienţa şi eficacitatea programelor şi proiectelor naţionale privind creşterea competitivităţii economice şi sociale naţionale și transmite avertizări Guvernului în acest sens;
 • avizează proiectul legii bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale, propunerile legislative cu privire la politicile economice și sociale naţionale și alte actele normative în domeniul competitivității.
 • evaluează anual competitivitatea sectoarelor de activitate care au o contribuţie semnificativă la formarea produsului intern brut;
 • elaborează şi actualizează anual Strategia Naţională pentru Competitivitate;
 • propune politici specifice pentru stimularea unor sectoare care au sau pot avea avantaje competitive;
 • avizează programele naţionale de investiţii publice şi formulează opinii asupra eficienţei, eficacităţii şi oportunităţii realizării acestora, indiferent de sursa lor de finanţare, naţională sau externă, sau dacă sunt realizate în parteneriat public-privat;
 • colaborează cu alte instituţii publice, precum Consiliul Fiscal, Consiliul Concurenţei sau Banca Naţională a României în evaluarea impactului politicilor economice şi sociale implementate;
 • transmite semestrial Guvernului și Parlamentului rapoarte privind evoluţia indicatorilor de competitivitate;
 • monitorizează modul în care se asigură respectarea și luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, ghidurilor emise în domeniul competitivității, adoptate la nivelul Uniunii Europene;
 • asigură cooperarea și schimbul de informații cu Comisia Europeană, precum și alte instituții europene sau organisme echivalente din alte state membre.

Aici găsiți lista co-semnatarilor.