Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START

10 noiembrie 2011   |  3 comentarii
Obiectivul Programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor.
Programul se desfăşoară în două etape:

Etapa I: organizarea workshop-urilor de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale. Workshop-urile se vor desfăşura în 8 sedii ale Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) afişate pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM).
Etapa a II-a: finanţarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) în limita bugetului alocat.
Pasul 1: Înscrieţi-vă on-line pe pagina de internet a AIPPIMM, www.aippimm.ro. În termen de 24 ore de la expirarea perioadei de înscriere, Agenţia va publica pe site-ul www.aippimm.ro,  în ordinea înscrierii, lista cu toţi solicitanţii înscrişi.
Pentru a participa la prima etapă, veţi susţine un interviu de selecţie la sediile OTIMMC.
Pasul 2: Din momentul publicării listei, aveţi 10 zile lucrătoare la dispoziţie pentru pentru a transmite la OTIMMC următoarele documente:
•         cerere de finanţare
•         planul de afaceri
•         copie certificat de absolvire Empretec, dacă este cazul
•         copie carte de identitate a reprezentantului legal al societăţii
•         copie după diploma de studii medii sau superioare a administratorului
•         declaraţie privind încadrarea companiei în categoria IMM-uri
•         certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată
•         copie certificată a situaţiilor financiare ale solicitantului
•         certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului
! ATENŢIE
Toate documentele trebuie depuse în 3 exemplare (un original şi două copii cu ştampilă și semnătură, cu mențiunea „conform cu originalul”).
Facilităţi:
•         Veţi beneficia de o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.
•         Puteţi solicita un credit bancar de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar, acordat de instituţia de credit parteneră a AIPPIMM. Creditul bancar acordat va fi garantat în proporție de 80%.
•         Puteţi obţine finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar în afara programului.
Dacă nu doriţi să solicitaţi credit bancar, veţi prezenta o contribuţie proprie de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Pasul 3: Planul dumneavoastră de afaceri este finanţat dacă obţineţi cel puţin 70 de puncte conform Grilei de evaluare.
Pe site-ul AIPPIMM puteți verifica lista cu beneficiarii admişi în urma evaluării planurilor de afaceri.
•         dacă nu aţi optat pentru credit, în urma verificării dosarului veţi primi acordul de principiu pentru finanţare;
•         dacă aţi optat pentru credit, dosarul este transmis instituţiei de credit partenere care poate solicita eventuale informaţii suplimentare necesare pentru efectuarea propriei evaluări. Veţi primi hotărârea de aprobare a creditului.
Pasul 4: În termen de 5 zile de la data primirii acordului pentru finanțare:
•         dacă aţi solicitat credit bancar, semnaţi Contractul de creditare şi AFN cu instituţia de credit parteneră. Transmiteţi o copie a AFN la OTIMMC;
•         dacă nu aţi solicitat credit bancar, semnaţi Contractul de finanţare la sediul OTIMMC.
Pasul 5: Efectuaţi cheltuielile necesare în termen de 60 zile de la semnarea contractelor.
Informații generale despre Program

Condiţiile de eligibilitate pentru Programul START

Pentru înregistrarea în prima etapă:
•         sunteţi persoană fizică cu cetăţenie română;
•         nu aţi beneficiat anterior de finanţare în cadrul acestui Program nici dumneavoastră şi nici asociaţii/acţionarii/administratorii ;
•         aveţi studii medii sau superioare definitivate.
Pentru înregistrarea în a doua etapă:
•         deţineţi o societate comercială (microîntreprindere sau IMM) care are capital social integral privat şi este persoană juridică română;
•         societatea dumneavoastră nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nici nu are asociaţi, acţionari sau administratori care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului START în anii anteriori;
•         aveţi un administrator al societăţii cu studii cel puţin medii definitivate;
•         compania are o vechimea de cel mult 2 ani, la data solicitării de finanţare;
•         compania dumneavoastră nu are datorii la bugetul de stat sau la cele locale;
•         societatea nu este în insolvenţă sau în dificultate conform directivelor europene;
•         societatea nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau creanţa a fost integral recuperată;
•         societatea nu a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) de ajutoare (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare)  în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei;
•         nu desfăşuraţi activităţi de tipul intermedierilor financiare şi asigurărilor, tranzacţii imobiliare, activităţi juridice, de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, sau activităţi excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
·        Bugetul alocat în anul 2011 a fost de 10 milioane lei, astfel:
§  800.000 lei pentru Etapa I – workshop-uri de pregătire antreprenorială (8 locaţii)
§  9,2 milioane lei pentru Etapa a II-a – finanţarea planurilor de afaceri prin alocaţie financiară nerambursabilă, în limita bugetului alocat.
·        În anul 2011, 100 firme (din 416 firme aplicante) au beneficiat de acest Program.

Pentru mai multe informații despre Program, accesați pagina de internet http://programenationale2011.aippimm.ro/# .