PSD a minţit că va elimina acciza la pălincă, în schimb au majorat-o constant în ultimii 3 ani de guvernare

19 martie 2016

Nimeni din Ţara Oaşului nu poate uita declaraţia fostului premier Victor Ponta, de la Sâmbra Oilor, când a promis mincinos eliminarea accizei la pălincă. Detalii aici  şi nici declaraţiile succesive ale liderilor locali ai PSD, din anul 2012, când promiteau la fel de mincinos acelaşi lucru. Detalii aici 

Deputatul de Ţara Oaşului Andreea Paul a venit cu clarificări şi solicitări concrete în ceea ce priveşte acciza la palincă, în data de 7 martie 2016. Iată declaraţia integrală aici

I.LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

         Reglementările generale aplicabile la nivelul Uniunii Europene în materie de accize se regăsesc în  Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE.

Pentru alcool și al băuturi alcoolice, regimul accizelor este reglementat prin doua directive specifice, și anume: Directiva CE nr.92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurii accizelor la alcool și băuturi alcoolice, prin care se precizează expres sfera de aplicare și principiile generale de impozitare și Directiva CE nr.92/84/CEE a Consiliului privind apropierea retelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, în care este prevazut nivelul minim obligatoriu al nivelurilor de accize pe categorii de produse (bere, vinuri, produse intermediare, alcool etilic – băuturi spirtoase).

          Referitor la tratamentul fiscal din punct de vedere al accizelor aplicabil micilor producători de alcool și băuturi alcoolice și gospodăriilor individuale, menționăm următoarele:

  • art. 22 alin. (1) din Directiva nr. 92/83/CEE stipulează că statele membre aplică pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii un nivel redus al accizelor față de nivelul standard, iar acest nivel nu poate fi diminuat cu mai mult de 50% sub nivelul accizei standard practicată la nivel național. Prin mică distilerie se înțelege o distilerie independetă din punct de vedere legal și economic de o altă distilerie,  care nu funcționează sub licență și care produce cel mult 10 hl alcool pur pe an;
  • în plus, potrivit art. 22 alin. (7) din aceeași directivă, România a obținut și o derogare în ceea ce privește taxarea alcoolului etilic obținut în distilerii din fructele furnizate de gospodării, pentru o cantitate de 50 de litri de alcool din fructe/gospodărie/an. În acest caz România poate aplica un nivel redus al accizelor de cel puțin 50 % din nivelul standard practicat la nivel național la alcoolul etilic cu condiția ca alcoolul obținut să fie destinat exclusiv consumului personal al membrilor gospodăriei. Referitor la această derogare, în ultima teză de la art. 22 alin. (7) din Directiva Consiliului nr. 92/83/CEE se prevede că acest regim va fi reexaminat de către Comisie în anul 2015, iar aceasta raporta Consiliului cu privire la eventualele modificări.

Conform prevederilor art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), directiva este un act obligatoriu pentru fiecare stat membru cu privire la rezultatul ce trebuie atins, fără a condiţiona modalitatea pentru obţinerea rezultatului.

II. PREVEDERILE DIN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

La art. 15 și art. 16 din Directiva 2008/118/CE se prevede că producţia şi transformarea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, trebuie realizate într-un antrepozit fiscal și că, în scopul prevenirii oricărei fraude sau abuz, sub rezerva respectării reglementărilor prevăzute în directivă, fiecare stat membru poate stabili propriile condițiile de autorizare a antrepozitelor fiscale.

Aceste prevederi sunt transpuse în legislaţia naţională la Secțiunea a 9 a Regimul de antrepozitare, art. 362 – art. 369 din Codul fiscal, unde sunt prezentate detaliat, pe fiecare grupă de produse accizabile, condițiile care trebuie îndeplinite în vederea autorizării antrepozitelor fiscale.

Din cuprinsul solicitării întelegem că se doresc clarificări legate de regimul fiscal din punctul de vedere al accizelor, aplicabil persoanelor care produc băuturi tradiționale altfel decăt pentru consumul propriu, respectiv în vederea comercializării.

Totodată sunt solicitate informații referitoare la evoluția nivelului accizelor pentru băuturile tradiționale, din 2012 și până în prezent, impactul pe care îl au încasările din aceste accize la bugetul de stat, precum și numărul persoanelor înregistrate la autoritatea fiscală în calitate de producători de astfel de produse.

În ceea ce privește evoluția nivelului accizelor, aceasta se regăsește detaliat, în tabelul de mai jos:

1

2

3

4

 

Perioada

 

Nivel standard accize

 

Nivel redus

mici distilerii

Nivel redus

gospodării exclusiv pentru consum propriu

 1 ianuarie 2012 –  1 septembrie 2013

 750 euro/hl alcool pur

 475 euro/hl alcool pur

50% din nivelul standard

1septembrie 2013–31 decembrie 2014

  1000 euro/ hl alcool pur

 500 euro/hl alcool pur

50% din nivelul standard

1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015

4738,01 lei/hl alcool pur

2250,56 lei/hl alcool pur

50% din nivelul standard

               începând cu 1 ianuarie 2016

3306,98 lei/ hl alcool pur

1653,49 lei/ hl alcool pur

50% din nivelul standard

Referitor la impactul pe care îl au la bugetul de stat încasările din accizele aferente băuturilor alcoolice tradiționale precum țuica, rachiul palinca, etc., menționăm că acesta nu poate fi cuantificat deoarece accizele se aplică pe hl alcool pur, indiferent de materia primă din care provine respectivul alcool (cereale, fructe, etc) iar raportările privind accizele încasate din producția de alcool etilic nu sunt defalcate pe categorii de materii prime sau pe categorii de producători.

Legat de numărul persoanelor înregistrate la autoritatea fiscală în calitate de producători de băuturi alcoolice tradiționale, menționăm că am solicitat această informație Direcției generale a vămilor, astfel că imediat ce o vom primi va fi atașată la prezenta notă.

  1. 1.     Regimul fiscal aplicabil gospodăriilor individuale care produc băuturi tradiționale exclusiv pentru consumul propriu:

Derogarea prevăzută la art. 22 alin. (7) din Directiva nr. 92/83/CEE, de care România beneficiază pentru taxarea alcoolului etilic obținut în distilerii, din fructele furnizate de gospodării, pentru o cantitate de maximum 50 de litri de alcool pur din fructe/gospodărie/an se regăsește în prezent la art. 353 alin. (2) din Codul fiscal:

           „(2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 0,50 hl de alcool pur/an pentru fiecare gospodărie individuală, se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.”

 În acest caz, legislaţia națională prevede facilităţi importante pentru gospodăriile individuale. Astfel, deși din coroborarea prevederilor directivelor nr. 92/83/CEE și nr. 2008/118/CE, rezultă că gospodăriile individuale pot produce băuturi alcoolice pentru consumul propriu, din fructele obținute în propriile gospodării, numai în distilerii, deci în antrepozite fiscale – în sistem de prestări servicii, legislația națională extinde acest cadru legal, permițând ca această producție să fie realizată, cu respectarea anumitor condiții, nu numai în sistem de prestări servicii într-un antrepozit fiscal, ci și în propria gospodărie.

În acest sens, în conformitate cu prevederile de la pct. 12 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, prin excepție de la regula generală, producţia realizată de gospodăriile individuale pentru consumul propriu nu se impune a fi realizată în antrepozit fiscal, aceasta fiind supusă numai înregistrării la autoritatea vamală teritorială. Totodată, pentru gospodăriile individuale care produc astfel de băuturi alcoolice sunt prevăzute doar obligaţii minimale, respectiv aceea de a raporta anual nivelul producţiei şi de a sigila instalaţiile de producţie pe perioada de nefuncţionare.

În ceea ce privește nivelul accizelor aplicabil băuturilor alcoolice produse de gospodăriile individuale exclusiv pentru consum propriu, direct sau în sistem de prestări servicii, este după cum urmează:

–      50% din nivelul standard al accizelor, respectiv nivelul prevăzut în coloana 4 din tabelul de mai sus, pentru o cantitate de cel mult 50 de litri de alcool pur din fructe/gospodărie/an și cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului personal al membrilor gospodăriei,

–      nivelul standard al accizelor prevăzut în coloana 2 din tabelul de mai sus, pentru cantitățile care depășesc 50 de litri de alcool pur din fructe/gospodărie/an, deși alcoolul este destinat exclusiv consumului personal al membrilor gospodăriei.

  1. 2.     Regimul fiscal aplicabil gospodăriilor individuale care produc băuturi tradiționale în vederea comercializării:

În acest caz se disting următoarele situații:

2.1.    Gospodăria individuală care intenţionează să vândă din cantităţile de ţuică şi rachiuri preluate de la antrepozitul fiscal de producţie unde au fost realizate în sistem de prestări de servicii, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind comercializarea acestor produse, respectiv ca recipientele în care acestea sunt comercializate să fie marcate cu banderole, potrivit legii.

În acest caz, nivelul aplicabil al accizelor este nivelul standard prevăzut în coloana 2 din tabelul de mai sus.

2.2.    Gospodăria individuală care produce ea însăși ţuică şi rachiuri de fructe în vederea vânzării, indiferent de cantitatea produsă, are obligaţia de a se autoriza în calitate de antrepozitar.

În acest caz, gospodăria individuală poate benficia de facilități față de condițiile standard de autorizare, precum și de nivelul redus al accizelor prevăzut în coloana 3 din tabelul de mai sus, dacă producția obținută la nivelul unui an este mai mică de 10 hl alcool pur pe an, altfel spus dacă intră în categoria micilor distilerii.

În ceea ce privește regimul fiscal din punctul de vedere al accizelor aplicabil micilor distilerii, România a implementat în legislația națională conceptul de mică distilerie, tocmai pentru a veni în sprijinul activităţilor de producţie alcool etilic (inclusiv de băuturi tradiționale precum palinca) desfășurată de către operatorii economici ce realizează o producţie anuală de maximum 10 hl alcool pur. Facem precizarea că nivelul de maximum 10 hl alcool pur/an nu include cantităţile de alcool din fructe realizate în sistem de prestări de servicii pentru gospodăriile individuale.

Astfel, în cazul micilor distilerii nivelul accizelor este în prezent de 1653,49 lei/ hl alcool purfață de nivelul standard care este de 3306,98 lei/ hl alcool pur.

          Menționăm că pentru micile distilerii nivelul practicat al accizelor a fost întotdeauna un nivel redus față de nivelul standard, iar cuantumul acestui nivel pentru perioada 2012 – prezent se regăsește în coloana 3 din tabelul de mai sus.

O altă facilitate acordată micilor distilerii este și aceea că pentru autorizarea acestora ca antrepozite fiscale legislația națională prevede îndeplinirea unor condiții mult mai simple în raport cu cele standard prevăzute pentru autorizarea antrepozitelor fiscale de producție alcool etilic și băuturi alcoolice.

Redăm mai jos o analiză comparativă a diferențelor dintre condițiile actuale  de autorizare impuse în sarcina micilor distilerii, față de celelalte antrepozite fiscale de producție alcool etilic și/sau băuturi spirtoase:

Antrepozite fiscale de producție alcool etilic și/sau băuturi spirtoase

Mici distilerii

Cuantum garanție minimă maximum 100 hl alcool pur/an 23.690 lei 1.185 lei
între 101 şi 1.000 hl alcool pur/an 118.450 lei
între 1.001 şi 5.000 hl alcool pur/an 473.801 lei
peste 5.000 hl alcool pur/an 1.184.503 lei
Cuantum capital social subscris și vărsat minim maximum 100 hl alcool pur/an 10.000 lei        200 lei
între 101 şi 1.000 hl alcool pur/an 100.000 lei
între 1.001 şi 5.000 hl alcool pur/an 500.000 lei
peste 5.000 hl alcool pur/an 1.000.000 lei
Dotare cu sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele şi rezervoarele de alcool şi distilate, precum şi a căilor de acces în antrepozitul fiscal.

Da

NU

Competență autorizare Comisia pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate, instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice

Comisii teritoriale

 

Sursa: Răspunsul Ministerului Finanţelor Publice la solicitarea deputatului de Ţara Oaşului Andreea Paul